Slavíme 20 let

Lias Vintířov - čištění kouřových plynů z rotačních pecí

Chcete nezávazně poptat produkty, ceny, vybavení,...


Pište na
tep@enetex.cz

Volejte od 8 do 17
+420 557 423 311

Nebo použijte
> > > poptávkový formulář

> > > máme Vám zavolat?

Investor: Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s.

Místo realizace: Vintířov, Czech Republic

„Kyslík se odstěhoval do… Vintířova“: tak znělo v roce 2010 motto slavnostního uvedení do provozu technologie na čištění kouřových plynů z rotačních pecí na výrobu lehkého kameniva. Společnost Lias Vintířov je jedním z největších domácích producentů lehkého stavebního materiálu a zprovozněním technologie v hodnotě cca 100 milionů korun se výrazně snížilo množství škodlivin vypouštěných do ovzduší z výrobních linek. Ekologická investice v Liasu byla částečně vynucená, a to kvůli stížnostem na zápach z okolí i tlaku státních orgánů a legislativy. Na zápach z výroby si často stěžovali lidé ve Vintířově i v Chodově.


Kyslík se odstěhoval do… Vintířova

Společnost ILD cz s.r.o. jako generální dodavatel a zároveň dodavatel filtračního zařízení si pro spolupráci na tvorbě unikátní technologie zvolila tyto hlavní subdodavatele: firmu Hellmich GmbH Německo (technologie odsíření), ENETEX TECHNOLOGY, s. r. o. (dopalovací jednotka) a naši společnost ENETEX-TEP, s. r. o.

Naše spolupráce s firmou ILD se datuje od poloviny 90. let a společnost patří mezi naše významné zákazníky.  Stejně jako u předchozích větších zakázek, které jsme společně realizovali, jsme dostali na starost, kromě dodávky projektové dokumentace elektročásti, také dodávku rozvaděčů (silových i řídicích), frekvenčních měničů a řídicího systému a rovněž PC s monitory pro obsluhu a sledování technologie.

Než však započaly přípravy na projektech a samotné realizaci, bylo nutné absolvovat dlouhou řadu náročných jednání, kterých se účastnili nejen hlavní dodavatelé, ale rovněž dodavatelé dílčích částí a samozřejmě zástupci investora. Ve zmíněné zakázce nešlo jen o dodávku technologie samotné, bylo třeba navrhnout celou novou budovu, komín, sila čistého i zreagovaného sorbentu, přívod el. energie vč. transformátoru atd.

Po ukončení této fáze bylo možné začít práce na projektové dokumentaci. Námi zpracovávaná elektročást zahrnovala prakticky všechny nn soubory. Od uzemňovací soustavy, přes návrh hlavního rozvaděče s měřením spotřeby el. energie, stavební elektroinstalaci, motorickou instalaci, až po návrh řídicího systému včetně propojení se stávajícími částmi technologie. Dále jsme navrhli prvky pro měření neelektrických veličin (tlak, teplota, průtok, hladina apod.) a v neposlední řadě i PC dispečerského stanoviště obsluhy vč. grafické části vizualizace technologie. Aby bylo uvádění do provozu co nejkratší, ale také aby se zkrátily reakční doby pro případný servisní zásah, byla technologie připojena k síti internet a vybavena SW pro vzdálený přístup. Tuto službu nabízíme standardně k námi dodávaným technologiím již od roku 2007.

Pro řízení technologických procesů byl na základě požadavku zákazníka použit řídicí systém řady ControLogix firmy Allen-Bradley, z produkce téže firmy byly dodány i frekvenční měniče do 132 kW. Pro napájení hlavního odtahového ventilátoru o výkonu 630 kW byl instalován frekvenční měnič MX eco 4V630 firmy Schneider Electric Power Drives.

Spaliny z rotačních pecí jsou vedeny stávajícím tříkomorovým elektrofiltrem a dále potrubím do okruhu odsíření firmy Hellmich GmbH, do kterého je vnášen sorbent (vápenný hydrát). Spaliny jsou pak spolu se sorbentem přivedeny na látkové hadice filtru ALFA JET Plus 2880, kde dojde k reakci s nežádoucími látkami (HF, HCl a SOx). Z filtru pak vystupují spaliny pouze s nadlimitním obsahem CO a VOC (těkavé organické látky), které se likvidují přepálením v dopalovací jednotce typu RTNV 60/2 firmy ENETEX.   

Tuhé znečisťující látky (TZL) zachycované v elektrofiltru jsou vraceny potrubím zpět a zapracovávají se znovu do vstupní suroviny. Nejjemnější části TZL zachycované na látkovém filtru se odvádí dopravníky do bigbagů a dále se nepracovávají.


Přípravy na unikátním projektu (jediný svého druhu v ČR) započaly v roce 2008 a zkušební provoz byl úspěšně ukončen v červenci 2010. V průběhu této doby se na stavbě se v různých fázích vystřídalo více než 20 firem různých profesí, což bylo velmi náročné na sladění termínů i předávku sdílených dat. Všechny části byly ale nakonec úspěšně provedeny, což nám umožnilo dokončit zkušební provoz k plné spokojenosti zákazníka, dokonce několik dnů před plánovaným termínem.

Níže jsou uvedeny odkazy na zmíněné firmy:

www.ild.cz

www.enetextechnology.eu

Další reference

Chcete nezávazně poptat produkty, ceny, vybavení,...


Pište na
tep@enetex.cz

Volejte od 8 do 17
+420 557 423 311

Nebo použijte
> > > poptávkový formulář

> > > máme Vám zavolat?